Sisselogimine

Unustasite parooli?

Garantii

Kõigile EMP.ee e-kauplsest ostetud toodetele kehtib vähemalt 12-kuuline garantii. Garantiiteeninduse kiiruse ja tõhususe huvides teeme koostööd suurimate garantiiteeninduskeskustega.

 

1. GARANTII
1.1. EMP.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, aga ei tee ise seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti EMP.ee vahendusel maaletooja või tootjatehase kaudu.
1.2. Garantiihoolduse aluseks on EMP.ee poolt väljastatud müügidokument ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.


2. GARANTIIAEG
2.1 Kõigi EMP.ee e-kaupluses müüdavate kaupade puhul kehtib eraisikust tarbija jaoks vähemalt 12-kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg.
2.2. Garantiiperioodi arvestatakse alates asja ostjale üleandmisest.
2.3. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja (garantiiremondi aeg).
2.4. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratud kauba maaletooja poolt.
2.5. Eraldi ostetavad garantiilaiendused tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti.
2.6. Garantiiperioodil lepingust taganemine on võimalik vaid tootja otsusel.


3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE
3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti EMP.ee vahendusel tarnija või tootjatehase kaudu.
3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse. Lähemat informatsiooni saab meiliaadressil info@emp.ee.
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.
3.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt pretensioonide esitamise õigus vastavalt VÕS § 218 lg 2).


4. GARANTII ALLA EI KUULU
4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, harjad jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;
4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
4.4. Garantii kaotab kehtivuse kui seadmel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
4.5. Garantii kaotab kehtivuse kui seadmel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).